Kezdőoldal Dokumentumok Határozatok tára Taggyűlés határozatai (2006.03.29.)
Taggyűlés határozatai (2006.03.29.) PDF Nyomtatás E-mail

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Békéscsabán a Civil Közösségek Házában, 2006. március 29-én 16 órakor.
Jelen vannak: a jelenléti íven regisztráltak.


16 h
Gólya Pál köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a taggyûlés határozatképtelen, ezért 16 óra 30 percre módosul a taggyûlés kezdési idõpontja.


16 óra 30 perc
A taggyûlés egyhangúlag megszavazta jegyzõkönyvvezetõnek Tóth Zsuzsannát, jegyzõkönyv hitelesítõnek Buka Mihálynét és Seres Gyöngyit.
Napirendi pontok ismertetése:

1./ Tagfelvétel
Elõadó: Gólya Pál elnök


2./ A Szövetség 2006-os évi Közhasznú jelentésének elfogadása
Elõadó: Gólya Pál elnök


3./ Egyebek
Gólya Pál: megkérte a megjelenteket, hogy aki egyetért a napirendi pontokkal, kézfelnyújtással jelezze.

Igen szavazat: 30

Nem szavazat: -

Tartózkodás: -

Gólya Pál: megállapítja, hogy a napirendi pontokat a taggyûlés egyhangúlag elfogadta.
 1. Tagfelvétel

Gólya Pál: három szervezet jelezte belépési szándékát, megkérte az AMI Közhasznú Alapítvány képviselõjét, mutassa be a szervezetet.
Gyalog László: Magyarországon belül kiemelten a dél –alföldi régióban, illetve Békés megyében mûködõ szervezet, célja a népmûvészeti és mûvészeti értékeinek megõrzése, a hagyományok ápolása, valamint a mûvészeti tevékenység ifjúság körében történõ kiszélesítése. A Mûvészeti Iskola növendékeinek mûvészeti tevékenységének segítése, oktatási eszközök gyarapítása, fórumokon való részvétel.

Kérdés: nem volt.
Gólya Pál: Arra kérte a megjelenteket, hogy kézfelnyújtással jelezzék, ha egyetértenek az AMI Közhasznú Egyesület felvételével.

Szavazás:

Igen szavazat: 30

Nem szavazat: -

Tartózkodás: -
Gólya Pál: Megállapította, hogy a taggyûlés egyhangúlag elfogadta az AMI Közhasznú Egyesület felvételét.
Gólya Pál: Felkérte a Körös Környezetbarát Közösség képviselõjét, mutassa be szervezetét.
Boros Zoltán: Az elmúlt év nyarán az önkormányzat városüzemeltetési irodája pályázatot írt ki az Élõvíz –csatorna esztétikai állapotának környezetvédõ és nevelõ állapotjavítására. Sikeresen pályáztak, és a feladatokat októberben elkezdték végrehajtani. Folyamatosan szeretnének tevékenykedni a környezet megóvása, szépítése érdekében.
Buka Mihályné: Mit vár az egyesület a Szövetségtõl?
Boros Zoltán: Elsõsorban helyigénye van az egyesületnek, internet használatra és tanácsadásra van szüksége.
Gólya Pál: arra kérte a megjelenteket, hogy kézfelnyújtással jelezzék, ha egyetértenek a Körös Környezetbarát Közösség felvételével.

Szavazás:

Igen szavazat: 30.

Nem szavazat: -

Tartózkodás: -
Gólya Pál: Megállapította, hogy a taggyûlés egyhangúlag elfogadta a Körös Környezetbarát Közösség felvételét.
Gólya Pál: felkérte a Mozgáskorlátozottak Dél-alföldi Regionális Egyesülete képviselõjét, mutassa be szervezetüket.
Csobánné Bandula Mária: Kiemelkedõen közhasznú szervezet, mozgássérült emberek érdekképviseleti szerve, kor meghatározás nélkül. Intézik a LÁT, FOT ügyeket, gépkocsi személyi támogatás iránti kérelmeket, pályaválasztási tanácsadást végzünk. Fenntartásukat tagdíjból, pályázati támogatásból, adományokból, MEOSZ tagarányos támogatásból biztosítják. A Szövetségtõl elsõsorban pályázatíráshoz vár segítséget, szívesen részt vennének képzéseken.
Gólya Pál: arra kérte a megjelenteket, hogy kézfelnyújtással jelezzék, ha egyetértenek a Mozgáskorlátozottak Dél-alföldi Regionális Egyesülete felvételével.

Szavazás:

Igen szavazat: 30.

Nem szavazat: -

Tartózkodás: -
Gólya Pál: Megállapította, hogy a taggyûlés egyhangúlag elfogadta a Mozgáskorlátozottak Dél-alföldi Regionális Egyesülete felvételét.
 1. A Szövetség 2006-os évi Közhasznú jelentésének elfogadása

Gólya Pál: a 2005. évi Közhasznú jelentés bejelentése szükséges az NCA beadási határidõ miatt, mivel a 2005. évi adatok magasabbak, kedvezõbb feltételekkel pályázhat a Szövetség.

Felkérte a Felügyelõ Bizottság elnökét, Dévai Jánosnét, hogy számoljon be az ellenõrzésrõl.
Dévai Jánosné: A Felügyelõ Bizottság tagjai áttekintették a Békéscsabai Civil Szervezetek Szövetsége 2005. október 1 és december 31. idõszakának könyvelési dokumentumait.

Részletes ellenõrzésre kerültek a Phare Accesse 2003. program 2005. november havi pénztárbizonylatai és fizetési jegyzékei.

Az NCA 2004. évi Civil Szolgáltató és Fejlesztõ Kollégiumának pályázatán megnyert 600.000 Ft felhasználását a MÁK 2005. október 24-én leellenõrizte, mindent rendben találtak- melyet a FEB átnézett és tudomásul vett.

Az OFA –megváltozott munkaképességûek részére reintegráló program 2006. február 28-án bejejezõdött, a végelszámolása folyamatban van. Részletes ellenõrzésre került a program 2005. október havi pénztárbizonylatai.

Az ellenõrzés folyamán a bizonylatok az alaki és tartalmi követelményeknek megfelelnek.

Külön kiemeljük, hogy a dokumentumok áttekintéséhez az anyagok lefûzése rendkívül precíz.

A Felügyelõ Bizottság elfogadásra javasolja a 2005. évi Közhasznú jelentést.
Gólya Pál: megköszönte a Felügyelõ Bizottság munkáját bízva abban, hogy a továbbiakban is számíthat rá, és megkérdezte a taggyûlést, hogy van-e valakinek kérdése vagy észrevétele a Közhasznú jelentéssel kapcsolatban.
Bertalan Sándorné: Gratulál a Szövetségnek, látszik a Közhasznú jelentésbõl, hogy jól gazdálkodott, és így biztonságban tudja elkezdeni a 2006-os évet.
Gólya Pál: Elfogadásra terjesztette a Békéscsabai Civil Szervezetek Szövetsége 2005. évi Közhasznú jelentését.

Megkéri a jelenlévõket, hogy aki egyetért az elõterjesztett Közhasznú jelentéssel, az kézfelnyújtással jelezze.

Szavazás:

Igen: 30

Nem: -

Tartózkodás: -
Gólya Pál: Megállapítja, hogy a taggyûlés a Békéscsabai Civil Szervezetek Szövetsége 2005. évi Közhasznú jelentését egyhangúlag elfogadta.

 1. Egyebek

Gólya Pál: Megköszönte mindenkinek, hogy az NCA Kollégiumba való bejutását támogatta, bízik benne, hogy lesz ereje és tehetsége a Szövetség tagszervezeteinek támogatására.

Ebben az évben is túlpályázás van, igyekszem a legigazságosabb döntések meghozatalában. A pályázatíráshoz a kollégák minden segítséget megadnak, egyenlõre viszont pályázatot nem ír a Szövetség a tagszervezetek részére. Meg kell tanulni pályázatot írni, mert a Kincstár kiszûri a formai hibákat.

Dévai Jánosné: az utolsó elnökségi ülésen a Felügyelõ Bizottságot megbízta az elnökség, hogy járjon utána annak, mi legyen a megválasztott mandátummal. A FEB megkérdezte Dr. Szvercsák Szilviát, akinek az állásfoglalása szerint amennyiben tisztségviselõ változás áll be, 10 napon belül jelenteni kell.

A Felügyelõ Bizottság javaslatot tesz az Alapszabály módosítására.
Koszecz Sándor: Amikor valamely tisztségre választunk meg valakit, akkor személyekrõl döntünk. Tegyük fel, hogy a tagszervezeteken belül sûrûn vannak személycserék, akkor havonta kellene választani, így bizonytalanná válna a Szövetség mûködése.
Szántó Tamás: Miért a Felügyelõ Bizottság vette észre ezt a jogszerûtlenséget?
Gólya Pál: nem a Felügyelõ Bizottság vette észre, hanem az elnökség kérte fel a FEB-et, hogy nézzen utána annak, hogy ez a helyzet jogszerû-e, és hogy mit lehet tenni.

Javasolta, hogy nézze át a Szövetség az egész alapszabályt, keresse meg benne azokat a pontokat amiket esetleg még módosítanunk kell, hogy próbálja meg kiküszöbölni az esetleges joghézagokat.

Egy team felállítását javasolta erre a feladatra.
Buka Mihályné: Nem tartja egyenes dolognak, hogy Láncziné Marika háta mögött dönt a taggyûlés ilyen dolgokról, és nem érti hogy fordulhat elõ ilyen jogszabály ellenesség.
Gólya Pál: A jogszabály ellenes kifejezés nem jó, hiszen nem jogszabály ellenes esetrõl van szó.
Végh Lászlóné: Valóban nem jogszabály ellenes dologról beszélünk, hanem arról, hogy a Szövetség mûködése közben bekövetkezett egy olyan helyzet, amirõl az Alapszabály nem rendelkezik.

Nem arról van szó, hogy alkalmas vagy nem alkalmas –e egy személy, hanem el kell dönteni, hogy mandátumot vagy személyt választunk. A Szövetséget nem lehet rángatni az állandó választásokkal, meg kell nézni a szabályzást.
Gólya Pál: Fontosnak tartja, hogy a tagságból legyen a csoport, akik átnézik az Alapszabályt, ne az ügyvivõ szervezet tegye ezt meg. A csoport összetételére javasolta: 1 Felügyelõ Bizottsági tag, 1 jogász, 1 ügyvezetõ és még két személy.
Gólya Pál: az Alapszabály módosító csoportba javasolta Dr. Végh Lászlónét és Osgyán Bélánét.
Gólya Pál: megkérte a taggyûlést, hogy aki egyetért azzal, hogy az Alapszabály módosító csoport tagjai legyenek: 1 fõ Felügyelõ Bizottsági tag, 1 fõ jogász, 1 fõ ügyvezetõ, Dr. Végh Lászlóné és Osgyán Béláné, kézfelnyújtással jelezze.

Szavazás:

Igen: 29

Nem: -

Tartózkodás:1
Gólya Pál: Megállapítja, hogy a Taggyûlés 1 tartózkodás mellett elfogadta, hogy az Alapszabály módosító csoport tagjai legyenek: 1 fõ Felügyelõ Bizottsági tag, 1 fõ jogász, 1 fõ ügyvezetõ, Dr. Végh Lászlóné és Osgyán Béláné legyenek. A csoport beterjeszti az Alapszabály módosítási javaslatait az októberi taggyûlés elé

Kisné Zsigovics Erzsébet:

 • A Szövetség tanulmányi kirándulásokat szervez a tavasz folyamán Pécsre, Egerbe és Székesfehárvárra.

 • Közbeszerzési tanfolyamot szeretne a Szövetség indítani, 20 fõ kellene a megyébõl. Most még nem gondolják a szervezetek, hogy mennyire fontos lesz ez a tudás, javasolta mindenkinek a részvételt.

 • Április közepén EU-s pályázati képzést indít a Szövetség.

 • Mûködik a Kézmûves Klub, a következõ foglalkozás április 13-án lesz, ahol húsvéti ajándékokat lehet készíteni.

 • A lezárult OFA programba 318 fõ regisztráltatta magát, 98 fõt tudtunk munkába helyezni.

 • Az NCA –tól honlap készítésére nyertünk 800.000 forintot, szeretnénk, hogy a tagszervezetekrõl minél több információ legyen rajta.

 • 2+1 állásajánlat még él amit a Munkaügyi Központ honlapján meg lehet találni.

 • Az OFA-s programban 2 fõ pályakezdõ pályázatírót szeretnénk alkalmazni, akik a tagszervezeteknek fognak pályázatot írni.

 • A gyulai KÖVIZIG felkeresett minket, részt veszünk a közmunka programban, 3 mentort biztosítunk részükre, ez gyakorlatszerzést biztosít számunkra.

 • A kolléganõk által készített statisztika szerint a tagszervezetek 70-80 %- a aktív
Koszecz Sándor: A ROP 2.3.2. programban minden szervezet képzésen vehet részt, ha lenne olyan igényfelmérés, akkor a vati.hu honlapon például egy államilag elismert EU-s pályázatíró tréninget lehetne ide hozni. Javaslatot tesz az igényfelmérésre.
Szakolczai István: Bejelenti, hogy április 7-én a Csaba Centerben Wellness Egészségügyi nap lesz, 1-2 asztalt a Szövetség tagszervezetei részére tudnak biztosítani, várják a programhoz kapcsolódni tudó szervezetek jelentkezését.
Gólya Pál: Megköszönte a megjelenteknek a részvételt és bezárta a taggyûlést.

k.m.f.

-------------------------------------- ------------------------------------------

Gólya Pál Szatmári Júlia

elnök jegyzõkönyv vezetõ


-------------------------------------- -----------------------------------------

Buka Mihályné Seres Gyöngyi

jkv.hitelesítõ jkv. Hitelesítõ

TAGGYÛLÉS HATÁROZATAI

2006. március 29.


1/2006.03.29.

Gólya Pál szavazásra bocsátja, hogy a taggyûlés elfogadja-e a napirendi pontokat.1./ Tagfelvétel
Elõadó: Gólya Pál elnök


2./ A Szövetség 2006-os évi Közhasznú jelentésének elfogadása
Elõadó: Gólya Pál elnök


3./ Egyebek
A napirendi pontokat a taggyûlés egyhangúlag elfogadta.

Igen szavazat: 30

Nem szavazat: -

Tartózkodás: -
Gólya Pál megállapítja, hogy a taggyûlés egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat.


2/2006.03.29.

Gólya Pál: arra kérte a megjelenteket, hogy kézfelnyújtással jelezzék, ha egyetértenek az AMI Közhasznú Egyesület felvételével.

Szavazás:

Igen szavazat: 30

Nem szavazat: -

Tartózkodás: -

Gólya Pál: Megállapította, hogy a taggyûlés egyhangúlag elfogadta az AMI Közhasznú Egyesület felvételét.

3/2006.03.29.

Gólya Pál: arra kérte a megjelenteket, hogy kézfelnyújtással jelezzék, ha egyetértenek a Körös Környezetbarát Közösség felvételével.

Szavazás:

Igen szavazat: 30.

Nem szavazat: -

Tartózkodás: -
Gólya Pál: Megállapította, hogy a taggyûlés egyhangúlag elfogadta a Körös Környezetbarát Közösség felvételét.

4/2006.03.29.

Gólya Pál: arra kérte a megjelenteket, hogy kézfelnyújtással jelezzék, ha egyetértenek a Mozgáskorlátozottak Dél-alföldi Regionális Egyesülete felvételével.

Szavazás:

Igen szavazat: 30.

Nem szavazat: -

Tartózkodás: -
Gólya Pál: Megállapította, hogy a taggyûlés egyhangúlag elfogadta a Mozgáskorlátozottak Dél-alföldi Regionális Egyesülete felvételét.


5/2006.03.29.

Gólya Pál: Elfogadásra terjesztette a Békéscsabai Civil Szervezetek Szövetsége 2005. évi Közhasznú jelentését.

Megkéri a jelenlévõket, hogy aki egyetért az elõterjesztett Közhasznú jelentéssel, az kézfelnyújtással jelezze.

Szavazás:

Igen: 30

Nem: -

Tartózkodás: -
Gólya Pál: Megállapítja, hogy a taggyûlés a Békéscsabai Civil Szervezetek Szövetsége 2005. évi Közhasznú jelentését egyhangúlag elfogadta.


6/2006.03.29.

Gólya Pál: megkérte a taggyûlést, hogy aki egyetért azzal, hogy az Alapszabály módosító csoport tagjai legyenek: 1 fõ Felügyelõ Bizottsági tag, 1 fõ jogász, 1 fõ ügyvezetõ, Dr. Végh Lászlóné és Osgyán Béláné, kézfelnyújtással jelezze.

Szavazás:

Igen: 29

Nem: -

Tartózkodás:1

Gólya Pál: Megállapítja, hogy a Taggyûlés 1 tartózkodás mellett elfogadta, hogy az Alapszabály módosító csoport tagjai legyenek: 1 fõ Felügyelõ Bizottsági tag, 1 fõ jogász, 1 fõ ügyvezetõ, Dr. Végh Lászlóné és Osgyán Béláné legyenek. A csoport beterjeszti az Alapszabály módosítási javaslatait az októberi taggyûlés elé


BÉKÉSCSABAI CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE

TAGGYÛLÉS2006. MÁRCIUS 29.
 
Kezdőoldal Dokumentumok Határozatok tára Taggyűlés határozatai (2006.03.29.)