Kezdőoldal Projektek Lezárult projektek Pályázati felhívás az NCA-NK-09-D-0040 projekt keretében
Pályázati felhívás az NCA-NK-09-D-0040 projekt keretében PDF Nyomtatás E-mail

Kedves Tagszervezeteink!

A Civil Szervezetek Szövetsége örömmel tájékoztatja Önöket, hogy a Nemzeti Civil Alapprogram keretében három újabb pályázat jelent meg.

A pályázat feltételeiről részletesebb tájékoztatást a http://eper.esza.hu/eperportal/pages/template2.aspx?id=1656778 honlap címen letölthető dokumentumok adnak.

 

1. PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

Az NCA Demokrácia-és partnerség-fejlesztési Kollégiuma pályázatot hirdet

civil szervezetek belföldi döntéshozó, tanácsadó és szakértői testületekben történő részvételének támogatására

(Pályázat kódja: NCA-DP-09-B)

1. A pályázat célja

Jelen pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek tartós területi és/vagy szakmai együttműködésének előmozdítása, továbbfejlesztése, a hosszú távú kapcsolatrendszerek megalapozása, valamint az ehhez szükséges feltételek javítása, különös tekintettel az érdekképviseleti célú alábbi közhasznú tevékenységek támogatása:

Hozzájárulás civil szervezetek belföldi döntéshozó, tanácsadó és szakértői testületekben történő részvételéhez

Különös tekintettel

· Térségi fejlesztési tanácsok mellett működő civil egyeztető fórumok működési hátterének biztosítására, fejlesztésére

· Önkormányzati, minisztériumi, parlamenti döntés-előkészítő folyamatokban való részvétel feltételeinek biztosítására

· Az Új Magyarország Fejlesztési Terv monitoring és egyéb bizottságaiban, illetve az Operatív Programok regionális és országos bizottságaiban való részvételre

Az NCA Tanács - és NCA kollégiumok civil tagjainak a civil szervezetekkel történő folyamatos kapcsolattartási és tájékoztatási (beszámolás, fórumok, tájékoztatók megszervezése) tevékenységeire

a. Egy szervezet jelen pályázati felhívásra egy pályázatot nyújthat be.

A megpályázható összeg: maximum 1 millió Ft (döntéshozó, tanácsadó, és szakértői testületenként legfeljebb 500 000 Ft adható)

A Kollégium nem támogatja a bér és járulékköltséget, valamint a 100.000 Ft feletti tárgyi eszközök vásárlást.

(A NCA Tanács döntése alapján egy szervezet összesen maximum 18 millió Ft támogatást kaphat az adott naptári évben kiírt NCA pályázatok forrásaiból, ebből legfeljebb 7 millió Ft lehet működési támogatás.) Ugyanazon programhoz, projekthez támogatás egy előirányzatból csak egy alkalommal ítélhető meg, kivéve, ha adott támogatásra vonatkozó kormányrendelet eltérően nem rendelkezik.

b. A döntéshozó a kért támogatási összeg 100 százalékánál kevesebb támogatást nem ítélhet meg. Abban az esetben, ha a kollégium a programot ugyan támogatásra méltónak ítéli meg, azonban erre csak a kért összeg kevesebb, mint 100%-át tartja indokoltnak, úgy támogató határozatában indokolnia kell döntését, és meg kell neveznie azt a programelemet vagy költségtípusokat, amelyekre a támogatást megítéli. A kértnél nagyobb támogatási összeg megítélésére nincs lehetőség.

c. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 14.§ (3) bekezdése értelmében az adózó költségvetési támogatást csak akkor igényelhet, ha rendelkezik adóazonosító számmal.

d. az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) 81. § (1) értelmében) ugyanazon programhoz, projekthez támogatás egy előirányzatból csak egy alkalommal ítélhető meg.

A Kollégium döntése ellen jogorvoslat érvényesítésére a hatályos jogszabálynak megfelelően van lehetőség.

2. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

 

6.1. A benyújtás módja:

Kizárólag elektronikus pályázat benyújtására van lehetőség!

A pályázat benyújtását megelőzően minden regisztrációval nem rendelkező pályázónak a www.esza.hu honlapon regisztrálnia kell magát az internetes pályázatkezelő rendszerben (EPER), melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a pályázati útmutató 4.1.1. pontja tartalmazza.

Az internetes pályázatkezelő rendszerből kinyomtatható Regisztrációs Nyilatkozat szervezet képviselője által aláírt egy eredeti példányát postai úton vagy személyesen, egy naptári évben csak egyszer, legkésőbb az adott naptári évben elsőként beadott pályázat beadási határideje napján kell benyújtani!

E-pályázat:

Az elektronikus pályázat beadását a pályázati útmutató 4.5. pontjában rögzített módon kell elvégezni. Az internetes pályázati programűrlapot a pályázati kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz az internetes pályázati programűrlap minden kérdésére választ adva és az alábbi mellékletek elektronikus becsatolásával kell benyújtani:

a. a létesítő okiratnak oldalhű digitális másolata (pályázati útmutató 4.7.1. pontja)

Amennyiben a pályázó a létesítő okirat másolatát korábbi NCA pályázaton már benyújtotta, és az elutasítás oka nem az adott melléklet hiánya vagy formai hibája volt, illetve azok adattartalmában nem történt változás, ezen dokumentum ismételt csatolása nem szükséges. (A korábban benyújtott dokumentumról a pályázati programűrlapon nyilatkozni kell!)

b. a támogatás igénylésének évét megelőzően közhasznúsági nyilvántartásba vett szervezet esetén a 2008. évi közhasznúsági jelentés oldalhű digitális másolata, a támogatás igénylésének évében közhasznúsági nyilvántartásba vett szervezet esetén a 2008. évi számviteli beszámoló oldalhű digitális másolata (pályázati útmutató 4.5.2. pontja)

A közhasznúsági jelentés oldalhű digitális másolatát minden naptári évben egyszer, legkésőbb az első benyújtott pályázat beadási határidejéig kell megküldeni. Amennyiben a pályázó a 2008. évi közhasznúsági jelentésének oldalhű digitális másolatát 2009-ben NCA pályázaton már benyújtotta az EPER rendszeren keresztül és az elutasítás oka nem az adott melléklet hiánya vagy formai hibája volt, ezen dokumentum ismételt beküldése nem szükséges. (A korábban benyújtott dokumentumról a pályázati programűrlapon nyilatkozni kell!)

c. a pályázó szervezet nyilatkozatának oldalhű digitális másolata arról, hogy sem a szervezet, sem a delegált juttatásban vagy költségtérítésben e tevékenységéért nem részesül

d. további mellékletek:

(1) az adott térségi fejlesztési tanácsok mellett működő civil szervezetek esetén:

v civil egyeztető fórum a pályázó számára adott meghatalmazásának, határozatának oldalhű digitális másolata, mely tartalmazza a pályázatban vállalt feladatokat

v térségi tanács igazolásának oldalhű digitális másolata arról, hogy a pályázó a térségi egyeztető fórum tagja (nem hiánypótolható dokumentum!)

(2) egyéb testületben való részvétel esetén:

v igazoló dokumentum oldalhű digitális másolata arról, hogy a szervezet, vagy delegáltja az adott testület tagja vagy állandó meghívottja. (nem hiánypótolható dokumentum!)

e. továbbá postai úton meg kell küldeni az EPER-ből kinyomtatható Regisztrációs Nyilatkozat szervezet képviselője által aláírt egy eredeti példányát.

Egy naptári évben csak egyszer kell benyújtani, legkésőbb az adott naptári évben elsőként beadott pályázat beadási határideje napján.

Ha a szervezet több grémiumba is delegál tagot, kérjük ezt a költségvetés tervezésekor egyértelműen jelezni.

A pályázat tartalmi elbírálására nem kerül sor, amennyiben a pályázó nem csatolja pályázatához a testületi tagságot igazoló dokumentum oldalhű digitális másolatát.

6.2. Beadási határidő: 2009. október 26. 24.00 óra

 

2. PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Az NCA Demokrácia-és partnerség-fejlesztési Kollégiuma pályázatot hirdet civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozásának és működtetésének támogatására

(Pályázat kódja: NCA-DP-09-A)

3. A pályázat célja

Jelen pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek tartós területi és/vagy szakmai együttműködésének előmozdítása, továbbfejlesztése, a hosszú távú kapcsolatrendszerek megalapozása, valamint az ehhez szükséges feltételek javítása, különös tekintettel az érdekképviseleti célú alábbi közhasznú tevékenységek támogatása:

Pályázati kategóriák:

A/1. Meglévő civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek további működtetése, fejlesztése.

Közös érdekekért, szakmai célokért tevékenykedő, illetve azonos ágazatban vagy területen (település, statisztikai kistérség, megye, statisztikai régió, ország) működő civil szervezetek tartós együttműködésének továbbfejlesztése. Például civil kerekasztalok, fórumok, területi, ágazati együttműködések, ernyőszervezetek, egyéb érdekképviseleti hálózati rendszerek bővítése, érdekérvényesítést elősegítő szakmai programok lebonyolítása.

A/2. Olyan meglévő helyi, kistérségi, esetleg megyei hatókörű szervezetek együttműködésének segítése, amelyek éves bevétele szervezetenként nem haladja meg a 3 millió forintot.

Támogatható tevékenységek: fórumok, találkozók, közös tervezés, jó gyakorlat-látogatás, olyan egyszeri vagy folyamatos programok, események, rendezvények támogatása, melyek lehetőséget adnak a civil szervezet kreativitásának megmutatására, illetve a településeken felmerülő igények szerinti közösségi programok megvalósítására.

 A/3. Társadalmi kohéziót erősítő, illetve a válságkezeléssel összefüggő többletfeladatok ellátását segítő programok végrehajtása.

Olyan feladatok ellátását szándékozik támogatni a kollégium, amelyek közvetve, vagy közvetlenül segítik a munkanélküliség csökkentését (információs központok működtetése, álláskereséssel kapcsolatos nyílt napok szervezése, munkaügyi központok aktuális támogatási - és képzési rendszerének megismertetése stb.).

Témaleírás:

A pályázat célja, hogy olyan, civil szervezetek összefogásán alapuló programokat támogasson, melyek megvalósulása során létrejön egy tartós – a pályázati időszakon túl is fennmaradó – együttműködési rendszer vagy elősegíti ennek létrejöttét. A tartós együttműködés formája lehet jogi személy szervezet vagy szövetség, megállapodáson nyugvó kerekasztal, fórum, informális hálózat, illetve minden szervezeti keret nélküli rendszeres kapcsolattartási és egyeztetetési mechanizmus is (amennyiben ennek működése egyértelműen igazolható).

A cél az, hogy program eredményeképpen olyan együttműködési rendszer alakuljon ki, mely a programba bevont vagy a program által érintett civil szervezetek részére folyamatosan lehetőséget biztosít a jövőben a közös fellépésre, érdekérvényesítésre, szakmai kooperációra, az önkormányzati és államigazgatási szervekkel való együttműködésre.

A kollégium tehát nem olyan pályázatokat vár, melyben több civil szervezet együtt óhajt megvalósítani valamilyen közös eseményt/rendezvényt, hanem olyanokat, melyekben civil szervezetek azért dolgoznak közösen, hogy kialakíthassák, fejleszthessék hosszú távú együttműködésüket.

a. Egy szervezet jelen pályázati felhívásra egyszer lehet főpályázó, és egyszer partner.

A megpályázható összeg:

A/1 kategória esetén: maximum 1,5 millió Ft

A/2 kategória esetén: maximum 200 ezer Ft

A/3 kategória esetén: maximum 3 millió Ft

(A NCA Tanács döntése alapján egy szervezet összesen maximum 18 millió Ft támogatást kaphat az adott naptári évben kiírt NCA pályázatok forrásaiból, ebből legfeljebb 7 millió Ft lehet működési támogatás.) Ugyanazon programhoz, projekthez támogatás egy előirányzatból csak egy alkalommal ítélhető meg, kivéve, ha adott támogatásra vonatkozó kormányrendelet eltérően nem rendelkezik.

b. A/3 kategória estén a Kollégium megyénként maximum 2, illetve Budapesten maximum 4 pályázat megvalósítását támogatja. A Kollégium a benyújtott pályázatok minőségének függvényében ettől eltérhet!

c. A döntéshozó a kért támogatási összeg 100 százalékánál kevesebb támogatást nem ítélhet meg. Abban az esetben, ha a kollégium a programot ugyan támogatásra méltónak ítéli meg, azonban erre csak a kért összeg kevesebb, mint 100%-át tartja indokoltnak, úgy támogató határozatában indokolnia kell döntését, és meg kell neveznie azt a programelemet vagy költségtípusokat, amelyekre a támogatást megítéli. A kértnél nagyobb támogatási összeg megítélésére nincs lehetőség.

d. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 14.§ (3) bekezdése értelmében az adózó költségvetési támogatást csak akkor igényelhet, ha rendelkezik adóazonosító számmal.

e. az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) 81. § (1) értelmében) ugyanazon programhoz, projekthez támogatás egy előirányzatból csak egy alkalommal ítélhető meg.

A Kollégium döntése ellen jogorvoslat érvényesítésére a hatályos jogszabálynak megfelelően van lehetőség.

4. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

A/1 és A/3 kategória esetén csak elektronikus, A/2 kategória esetén pedig elektronikus VAGY papír alapú pályázat benyújtására van lehetőség.

6.1. A benyújtás módja:

A pályázat benyújtását megelőzően minden regisztrációval nem rendelkező pályázónak (papíros pályázat és elektronikus pályázat beadás esetén is) a www.esza.hu honlapon regisztrálnia kell magát az internetes pályázatkezelő rendszerben (EPER), melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a pályázati útmutató 4.1.1. pontja tartalmazza.

Az internetes pályázatkezelő rendszerből kinyomtatható Regisztrációs Nyilatkozat szervezet képviselője által aláírt egy eredeti példányát postai úton vagy személyesen, egy naptári évben csak egyszer, legkésőbb az adott naptári évben elsőként beadott pályázat beadási határideje napján kell benyújtani!

6.1.1. Papíralapú pályázat esetén (csak A/2 kategória):

A pályázat magyar nyelven, kizárólag az NCA Demokrácia-és partnerség-fejlesztési Kollégiuma által erre a pályázati célra és fordulóra kiadott pályázati programűrlapon nyújtható be. A programűrlap sem tartalmában, sem formájában nem változtatható meg. A pályázati dokumentációt a pályázati kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz a pályázati formanyomtatvány minden kérdésére választ adva és az egyéb előírt dokumentumok becsatolásával kell benyújtani. Amennyiben a határidő utolsó napja munkaszüneti-, ünnep- vagy szabadnapra esik, a határidő az azt követő legközelebbi munkanapon jár le.

Kérjük, hogy a pályázati programűrlap kitöltése során fordítson fokozott figyelmet a forrás- és költségkalkulációs tábla (pályázati programűrlap 3. pont) kitöltésére. A forrás és a költség összesen oszlopainak meg kell egyeznie!

A pályázat mellékleteként papír alapon kell benyújtani az alábbi dokumentumokat:

a. az EPER-ből kinyomtatható Regisztrációs Nyilatkozat szervezet képviselője által aláírt egy eredeti példánya

Egy naptári évben csak egyszer kell benyújtani, legkésőbb az adott naptári évben elsőként beadott pályázat beadási határideje napján.

b. a létesítő okiratnak a szervezet képviselője által hitelesített másolata (pályázati útmutató 4.7.1. pontja)

Amennyiben a pályázó a létesítő okirat másolatát korábbi NCA pályázaton már benyújtotta, és az elutasítás oka nem az adott melléklet hiánya vagy formai hibája volt, illetve azok adattartalmában nem történt változás, ezen dokumentum ismételt csatolása nem szükséges. (A korábban benyújtott dokumentumról a pályázati programűrlapon nyilatkozni kell!)

c. a támogatás igénylésének évét megelőzően közhasznúsági nyilvántartásba vett szervezet esetén a 2008. évi közhasznúsági jelentés egyszerű másolata (fénymásolat), a támogatás igénylésének évében közhasznúsági nyilvántartásba vett szervezet esetén a 2008. évi számviteli beszámoló egyszerű másolata (fénymásolat) (pályázati útmutató 4.5.1. pontja)

A közhasznúsági jelentés egyszerű másolatát (fénymásolat) minden naptári évben egyszer, legkésőbb az első benyújtott pályázat beadási határidejéig kell megküldeni. Amennyiben a pályázó 2008. évi közhasznúsági jelentésének egyszerű másolatát 2009-ben NCA pályázaton már benyújtotta és az elutasítás oka nem az adott melléklet hiánya vagy formai hibája volt, ezen dokumentum ismételt beküldése nem szükséges. (A korábban benyújtott dokumentumról a pályázati programűrlapon nyilatkozni kell!)

d. legalább két, bíróság által bejegyzett civil szervezettel jelen pályázati cél megvalósítása érdekében kötött együttműködési megállapodás eredeti vagy a pályázó szervezet képviselője által hitelesített másolati példánya, mely tartalmazza a partnerek programra vonatkozó vállalt feladatait (Lásd a mellékelt mintát a kiírás végén.) (nem hiánypótolható dokumentum!)

e. a pályázó szervezet nyilatkozata (eredeti példány) arról, hogy a pályázatban együttműködő szervezetek éves bevétele nem haladja meg a 3 millió forintot (nem hiánypótolható dokumentum!)

f. a programba bevont egyéb civil, állami, önkormányzati és üzleti szervezetek felsorolása, részvételi szándéknyilatkozata (ha van ilyen, egyszerű másolatban)

g. az együttműködésre vonatkozó egyéb fontos dokumentum egyszerű másolata (pl. szerződés, megállapodás, közös tevékenység egyéb dokumentuma) (ha van ilyen, egyszerű másolatban)

A pályázat tartalmi elbírálására nem kerülhet sor, amennyiben

Ø a benyújtott pályázathoz nem csatolják további legalább 2, bíróság által bejegyzett civil szervezettel kötött együttműködési megállapodás eredeti, vagy a pályázó szervezet képviselője által hitelesített másolati példányát,

Ø a csatolt megállapodás nem a jelen pályázati cél megvalósítása érdekében jött létre;

Ø a benyújtott pályázathoz nem csatolják a pályázó szervezet nyilatkozatának eredeti példányát arról, hogy a pályázatban együttműködő szervezetek éves bevétele nem haladja meg a 3 millió forintot.

Figyelem! Az együttműködési megállapodás nem azonos a programba bevont egyéb civil, állami, önkormányzati és üzleti szervezetek szándéknyilatkozatával!

A papíralapú pályázatot és mellékleteit 1 eredeti és 3 másolati, egymástól külön rendezett és lefűzött példányokban, egy, zárt borítékban vagy csomagban kell benyújtani. Az eredeti példányt „eredeti” felirattal kell megjelölni, és ebben az eredeti adatlapokat kell elhelyezni. A mellékleteken kérjük feltüntetni a pályázó szervezet nevét. A Regisztrációs Nyilatkozatot és a pályázatot együttesen is be lehet nyújtani a Kezelőszervezethez.

Fontos! Postán benyújtott pályázatok és dokumentumok esetén az elbíráláskor a postai bélyegző dátumát vesszük figyelembe!

6.1.2. E-pályázat esetén:

Az elektronikus pályázat beadását a pályázati útmutató 4.5. pontjában rögzített módon kell elvégezni. Az internetes pályázati programűrlapot a pályázati kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz az internetes pályázati programűrlap minden kérdésére választ adva és az alábbi mellékletek elektronikus becsatolásával kell benyújtani:

f. a létesítő okiratnak oldalhű digitális másolata (pályázati útmutató 4.7.1. pontja)

Amennyiben a pályázó a létesítő okirat másolatát korábbi NCA pályázaton már benyújtotta, és az elutasítás oka nem az adott melléklet hiánya vagy formai hibája volt, illetve azok adattartalmában nem történt változás, ezen dokumentum ismételt csatolása nem szükséges. (A korábban benyújtott dokumentumról a pályázati programűrlapon nyilatkozni kell!)

g. a támogatás igénylésének évét megelőzően közhasznúsági nyilvántartásba vett szervezet esetén a 2008. évi közhasznúsági jelentés oldalhű digitális másolata, a támogatás igénylésének évében közhasznúsági nyilvántartásba vett szervezet esetén a 2008. évi számviteli beszámoló oldalhű digitális másolata (pályázati útmutató 4.5.2. pontja)

A közhasznúsági jelentés oldalhű digitális másolatát minden naptári évben egyszer, legkésőbb az első benyújtott pályázat beadási határidejéig kell megküldeni. Amennyiben a pályázó 2008. évi közhasznúsági jelentésének oldalhű digitális másolatát 2009-ben NCA pályázaton már benyújtotta az EPER rendszeren keresztül és az elutasítás oka nem az adott melléklet hiánya vagy formai hibája volt, ezen dokumentum ismételt beküldése nem szükséges. (A korábban benyújtott dokumentumról a pályázati programűrlapon nyilatkozni kell!)

h. legalább két, bíróság által bejegyzett civil szervezettel jelen pályázati cél megvalósítása érdekében kötött együttműködési megállapodás oldalhű digitális másolata, mely tartalmazza a partnerek programra vonatkozó vállalt feladatait (Lásd a mellékelt mintát a kiírás végén.) (nem hiánypótolható dokumentum!)

i. A/2 kategóriára pályázatot benyújtók esetén a pályázó szervezet nyilatkozata oldalhű digitális másolatát arról, hogy a pályázatban együttműködő szervezetek éves bevétele nem haladja meg a 3 millió forintot (nem hiánypótolható dokumentum!)

j. a programba bevont egyéb civil, állami, önkormányzati és üzleti szervezetek felsorolásának, részvételi szándéknyilatkozatának oldalhű digitális másolata (ha van ilyen)

k. az együttműködésre vonatkozó egyéb fontos dokumentum oldalhű digitális másolatát (pl. szerződés, megállapodás, közös tevékenység egyéb dokumentuma) (ha van ilyen)

A pályázat tartalmi elbírálására nem kerülhet sor, amennyiben

a. a benyújtott pályázathoz nem csatolják további legalább 2, bíróság által bejegyzett civil szervezettel kötött együttműködési megállapodás oldalhű digitális másolatát,

b. a csatolt megállapodás nem a jelen pályázati cél megvalósítása érdekében jött létre;

c. az A/2 kategóriára pályázó szervezet nem csatolja nyilatkozata oldalhű digitális másolatát arról, hogy a pályázatban együttműködő szervezetek éves bevétele nem haladja meg a 3 millió forintot.

Figyelem! Az együttműködési megállapodás nem azonos a programba bevont egyéb civil, állami, önkormányzati és üzleti szervezetek szándéknyilatkozatával!

Továbbá e-pályázat esetén is postai úton meg kell küldeni

l. az EPER-ből kinyomtatható Regisztrációs Nyilatkozat szervezet képviselője által aláírt egy eredeti példányát.

Egy naptári évben csak egyszer kell benyújtani, legkésőbb az adott naptári évben elsőként beadott pályázat beadási határideje napján.

6.2. Beadási határidő: 2009. október 26. 24.00 óra

Felhívjuk Tisztelt figyelmüket, hogy a Civil Szervezetek Szövetsége személyes, illetve csoportos pályázati- társadalmi szervezet, alapítvány létrehozásával kapcsolatos jogi tanácsadást biztosít a Tagszervezetei részére!

 

Amennyiben bármely tanácsadással kapcsolatban kérdésük van, kérem forduljanak a Szövetség munkatársaihoz a következő elérhetőségeken (kérdés-időpont egyeztetés):

66/451-163 vagy a

70/424-0822 illetve a

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. email címen.

 

 

 

 

 

Tisztelettel:

Nagy László

jogi, pályázati tanácsadó

 

A projekt a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósult meg.

 
Kezdőoldal Projektek Lezárult projektek Pályázati felhívás az NCA-NK-09-D-0040 projekt keretében